โครงการอบรบเว็บไซต์ระดับสาขาวิชา

เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2559 ฝ่ายพัฒนาสาระดิจิทัลและสื่อประสม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์ระดับสาขาวิชา ณ ห้องมัลติมีเดีย อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยผู้เข้าร่วมอบรม เป็นตัวแทนอาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจำคณะ โดยสามารถพบกับเว็บไซต์ระดับสาขาวิชาได้เร็วๆนี้