ติดต่อเรา

งานพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ ฝ่ายสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ติดต่อ : ชั้น 5 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
โทรศัพท์ภายใน : 5103
เว็บไซต์ : http://arit.sru.ac.th/about-us/arit-personals/media-and-educational-technology.html

ทีมงานผู้พัฒนา
นายพีรพัฒน์ พรหมปาน
นายพีรพัฒน์ พรหมปาน
หน้ารับผิดชอบ : ผู้พัฒนาและดูแลเว็บไซต์ระดับสาขาวิชา (Administrator)
นายธีรวัฒน์ กิจงาม
นายธีรวัฒน์ กิจงาม
หน้ารับผิดชอบ : ผู้ดูแลเนื้อหาและให้คำปรึกษาเว็บไซต์ระดับสาขาวิชา (Editor)
นางสาวณัฐปภัสร์ สุวรรณรัตน์

นางสาวณัฐปภัสร์ สุวรรณรัตน์
หน้ารับผิดชอบ : ผู้ดูแลเนื้อหาและให้คำปรึกษาเว็บไซต์ระดับสาขาวิชา (Editor)