ความเป็นมา

โครงการพัฒนาเว็บระดับสาขาวิชา

ด้วยในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทและความสำคัญในด้านการ จัดเก็บข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ ระบบสารสนเทศช่วยให้การจัดเก็บข้อมูล การสืบค้นสะดวกและรวดเร็ว การสร้างและพัฒนาเว็บบล็อกเพื่อจัดเก็บข้อมูลและผลงานส่วนบุคคลด้วย WordPress ซึ่ง WordPress เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปเรียกว่า CMS (Content Management System) ที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์ระดับสามารถที่จะบริหารจัดการระบบ ปรับแต่งรูปแบบ การใส่ข้อมูล แก้ไขข้อมูลได้ง่าย เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่เป็นบุคลากรในระดับสาขาวิชา ซึ่ง WordPress มีระบบที่ช่วยจัดการเนื้อหา อีกทั้งยังสามารถแก้ไข/ปรับเปลี่ยน หน้าตาของเว็บไซต์ได้ง่ายและรวดเร็ว ฯลฯ

ฝ่ายพัฒนาสาระดิจิตัลและสื่อประสม งานพัฒนาเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงมีแนวความคิดที่จัดทำเว็บไซต์ศูนย์รวมเว็บไซต์ระดับสาขาวิชา (Department Multisite Portal) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้สามารถนำความรู้ความสามารถมาใช้ในการพัฒนา  ประชาสัมพันธ์ข้อมูล และบริหารจัดการเว็บไซต์สาขาวิชาของคณะต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในทิศทางเดียวกัน

department-web-training