โครงการมุ่งพัฒนาอัตลักษณ์ของบัณฑิต

ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ได้กิจกรรมเพื่อให้นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ได้ไปศึกษาดูงาน ที่ กรุงเทพ อยุธยา และ เพชรบุรี ตั่งแต่วันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2661 ผู้ศึกษาดูงานได้เข้าไปดูงานที่ โรงงาน อิชิตัน กรุ๊ป จำกัน

Read more