อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์จันทรา  บุญวิชัย
อาจารย์จันทรา บุญวิชัย
อาจารย์วนิดา คำประไพ
อาจารย์วนิดา คำประไพ