อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์จันทรา  บุญวิชัย
อาจารย์จันทรา บุญวิชัย
อาจารย์วิภาดา เพชรรัตน์
อาจารย์วิภาดา เพชรรัตน์
อาจารย์พนมพร ตระกูลดิษฐ์
อาจารย์พนมพร ตระกูลดิษฐ์
อาจารย์ชาญกฤษฏิ์ โพธิ์เพชร
อาจารย์ชาญกฤษฏิ์ โพธิ์เพชร
อาจารย์วนิดา คำประไพ
อาจารย์วนิดา คำประไพ