โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร  
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร12หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์9หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า90หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน9หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอก62หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก12หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ7หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6หน่วยกิต