ข้อมูลหลักสูตรและการจัดการศึกษา

ชื่อหลักสูตร 

 • (ภาษาไทย)  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
 • (ภาษาอังกฤษ)  Bachelor of Science Program in Multimedia Technology and Animation

ชื่อปริญญา

 • (ภาษาไทย)  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน)
 • (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science (Multimedia Technology and Animation)

อักษรย่อปริญญา

 • (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน)
 • (ภาษาอังกฤษ) B.S. (Multimedia Technology and Animation)

ระบบการจัดการศึกษา

 • ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์
 • การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน (จัดตามความจำเป็นตามรายกรณีทั้งนี้แล้วแต่ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร)

การดำเนินการหลักสูตร

 • วัน – เวลาดำเนินการ– เวลาราชการปกติ
 • การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา
 • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์-คณิต/สายศิลป์คำนวณ) หรือเทียบเท่า
 • จำนวนผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร 80 คน
 • รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน
 • ระบบการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยมีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

 • จำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
 • แบบศึกษาเต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
 • สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษา