รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ

  • หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

ภาษาที่ใช้

  • หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย

การรับผู้เข้าศึกษา

  • รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ (สามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้)