การประเมินและการปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร

การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร

 • การประเมินกลยุทธ์การสอน
 • ก่อนการสอนมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชาและ/หรือ การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน
 • หลังการสอนมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา ด้านกระบวนการนำผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทำโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและกำหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนนำไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป
 • การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
 • ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
 • การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม

 • การประเมินหลักสูตรในภาพรวมดำเนินการโดยสำรวจข้อมูลจากนักศึกษาปีสุดท้าย  บัณฑิตใหม่  ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร

 • การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร จะประเมินการจัดการเรียนการสอนตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)

กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร

 • รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร
 • เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์