หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน

 • เกณฑ์การวัดผล
อักษรระดับคะแนนแต้มระดับคะแนนระดับการเรียน
A4ดีเลิศ
B+3.5ดีมาก
B3ดี
C2.5ดีพอใช้
C+2พอใช้
D1.5อ่อน
D+1อ่อนมาก
E0ไม่ผ่าน
 • เกณฑ์ขั้นต่ำรายวิชา
 • รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ถ้าได้ระดับคะแนนต่ำกว่า “C” เป็นครั้งที่สอง ถือว่าหมดสภาพการเป็นนักศึกษา

การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

 • การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา
 • กำหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
 • การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา
 • การทวนสอบโดยการประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
 • การทวนสอบในระดับหลักสูตร
 • การทวนสอบจากการสุ่มสัมภาษณ์นักศึกษาในรายวิชาที่เปิดสอนประจำภาคศึกษา
 • การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา
 • เนื่องจากนักศึกษาที่ศึกษามีทั้งบัณฑิตที่เพิ่งจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และผู้ที่ทำงานแล้ว สาขาวิชาได้ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และนำผลการดำเนินการที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยดำเนินการได้ดังนี้ประเมินจาก
 • บัณฑิตที่จบ
 • ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต
 • ประเมินจากสถานศึกษาที่บัณฑิตไปศึกษาต่อ

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

 • การสำเร็จการศึกษา – ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552
 • อนุปริญญา – – มีการให้อนุปริญญา เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีนี้หรือไม่