หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

  • (ภาษาไทย)  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
  • (ภาษาอังกฤษ)  Bachelor of Science Program in Multimedia Technology and Animation

ชื่อปริญญา

  • (ภาษาไทย)  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน)
  • (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science (Multimedia Technology and Animation)

อักษรย่อปริญญา

  • (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน)
  • (ภาษาอังกฤษ) B.S. (Multimedia Technology and Animation)