ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
– สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ
– สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา
– สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันฯ
– เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ
– เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด้านมัลติมีเดียและแอนิเมชันที่มีความรู้และทักษะ
– สามารถปฏิบัติงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางด้านมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
– สามารถแก้ปัญหาและทำงานร่วมกับผู้อื่นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีคุณภาพ
– บัณฑิตต้องมีคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ และจรรยาบรรณวิชาชีพ