อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักพัฒนามัลติมีเดียและสื่อดิจิทัล (Multimedia and Digital Content Developer)
  • นักสร้างภาพยนตร์การ์ตูน (Animator)
  • นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา (Publishing and Advertising Designer)
  • นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Web Designer and Developer)
  • นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)