XnView โปรแกรมสำหรับการใส่ข้อมูล Metadata และลดขนาดไฟล์ภาพ

การกำหนดคุณสมบัติไฟล์ภาพก่อนนำขึ้นเว็บ ภาพที่จะนำมาเผยแพร่ไว้ในเว็บบล็อก เว็บไซต์ นั้นก่อนที่คุณจะนำภาพต่าง ๆ ที่มีอยู่ไม่ว่ามาจากการถ่ายภาพจากกล้องดิจิตอล  แสกนหรือคัดลอกมาจากอินเทอร์เน็ตก็ตามสิ่งแรกคือคุณจะต้องกำหนดค่าต่าง ๆ ของภาพให้เหมาะสมที่จะนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บโดยมีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดของภาพ ที่จะนำเผยแพร่ดังนี้ ภาพจะต้องการค่าความละเอียดอยู่ที่ 72 dpi (Dots Per Inch) ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานที่ใช้กับเว็บ การกำหนดชื่อภาพควรเป็น ปี เดือน

Read more

วิธีการสร้าง Facebook Fanpage เพื่อการประชาสัมพันธ์

การโฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรทางการศึกษา องค์กรมหาชน หรือบริษัทต่างๆ ไม่ว่าองค์กรขนาดใด ก็ต่างต้องการโฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ภายในองค์กรเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ หรือผลิตภัณฑ์ ของตนเองให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้รับทราบ ซึ่งปัจจุบันได้มีช่องทางการโฆณาอย่างมากมาย หนึ่งในนั้น Facebook Fanpage ก็เป็นช่องทางที่คนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงและรับสารได้อย่างรวดเร็ว ซึ่ง  Facebook Fanpage นี้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการประชาสัมพันธ์ ซึ่งต้องทำควบคู่กันไปกับ website ให้มีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือ

Read more

โครงการอบรบเว็บไซต์ระดับสาขาวิชา

เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2559 ฝ่ายพัฒนาสาระดิจิทัลและสื่อประสม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์ระดับสาขาวิชา ณ ห้องมัลติมีเดีย อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยผู้เข้าร่วมอบรม เป็นตัวแทนอาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจำคณะ โดยสามารถพบกับเว็บไซต์ระดับสาขาวิชาได้เร็วๆนี้

Read more